รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Phranakhon Rajabhat University)

เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-544-8456 โทรสาร : 02-544-8617 อีเมล์ : @pnru.ac.th

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทรศัพท์ 02-544-8058,02-544-8055

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทรศัพท์ 02-544-8433 ,02-544-8434 โทรสาร : 02-522-6621

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทรศัพท์ 02-544-8171,02-544-8172 Email : it@pnru.ac.th